Algemene voorwaarden

Versie: 1 november 2020

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met PuurContact en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden worden voor de start van de coaching of training toegelicht.

Artikel 2 Bedrijfsomschrijving
PuurContact richt zich op coaching en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en team- en organisatieontwikkeling zulks in de meest ruime zin. PuurContact is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 73750212

Artikel 3 Definities
Opdrachtnemer is in deze PuurContact die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van zijn diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van PuurContact.
Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd voor de start van de coaching of training. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de coaching of training een exemplaar getekend retour.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij hij opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht verschaft ten aanzien van zijn competentie. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar/zijn NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Duur en beëindiging
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Indien de duur van de overeenkomst 1 jaar of langer is, wordt een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd.
De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 6 Prijzen en Offertes
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
Facturering vindt plaats aan het einde van elke maand waarin diensten zijn geleverd.
Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer: NL98KNAB0259300675 ten name van PuurContact te Zwolle. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van twee weken.
Bij niet-tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd op het openstaande bedrag en indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.

Artikel 8 Het annuleren of verzetten van coaching
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak voor coaching binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert of verzet zal opdrachtnemer de kosten in rekening moeten brengen.
Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren of te verzetten indien zij niet uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 Het annuleren of verzetten van training
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak voor training binnen 7 dagen voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer 100% van de kosten in rekening moeten brengen. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak voor training binnen 8-28 dagen voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer 50% van de kosten in rekening moeten brengen. Afspraken die geannuleerd worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak voor training binnen 7 dagen voor de desbetreffende afspraak verzet zal opdrachtnemer 50% van de kosten in rekening moeten brengen. Afspraken die verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren of te verzetten indien hij niet uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching of training.
In het geval van noodzaak, zoals dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken. Hij zal in dat geval de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen zodat dit geen verrassing is.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching of training. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 12 Klachtenprocedure
Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Frank Wienen - PuurContact


Contact met Frank

 

Nieuwsgierig of enthousiast geworden? Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. 

Je kunt me bellen, een bericht sturen via Whatsapp of een e-mail sturen. 

Je kunt me hiernaast ook direct een bericht sturen, ik neem dan snel contact met je op.

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Waar wil je contact over?

  Jouw Bericht

  Scroll naar top
  Chat openen
  1
  Stel je vraag via Whatsapp
  Hi,

  contact via Whatsapp, lekker makkelijk :) Wat kan ik voor je doen?

  Groet, Frank